fbpx

Regulamin

Witryna internetowa dostępna pod adresem https://sklep.browar-lubicz.com.pl (dalej: Witryna) administrowana jest przez spółkę pod firmą Browar Lubicz Sp. z o. o. Sp. k. (dalej również Browar) wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513329, która to spółka posiada między innymi wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa – w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu gastronomicznym mieszczącym się w Krakowie przy ul. Lubicz 17 J, które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży.

Niniejszy Regulamin ustanawia normy regulujące sposób działania Witryny oraz świadczonych na niej drogą elektroniczną usług w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2020 r., poz. 344).

Dostęp do aktualnej i integralnej treści Regulaminu Browar zapewnia pod adresem https://sklep.browar-lubicz.com.pl/regulamin. Kontakt z Browarem: Polska, Kraków(31-503) ul. Lubicz 17 J, info@browar-lubicz.com.pl, tel. 786 118 084

Przedstawiane na Witrynie ogłoszenia, cenniki czy inne informacje handlowe, nie stanowią oferty.

 

Dla uniknięcia wątpliwości interpretacyjnych Browar oświadcza, że miejscem zawierania umów jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w lokalu gastronomicznym mieszczącym się w Krakowie przy ul. Lubicz 17 J.

Rozdział 1

Użyte w niniejszym dokumencie pojęcia posiadają następujące znaczenie:

 1. Browar – spółka pod firmą Browar Lubicz Sp. z o. o. Sp. k. wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000513329, posiadająca adres rejestrowy i adres do doręczeń: ul. Lubicz 17 J, 31-503 Kraków, administrator Witryny, na której prowadzi Platformę internetową, podmiot świadczący usługi drogą elektroniczną pod adresem https://sklep.browar-lubicz.com.pl, podmiot posiadający wydane przez uprawniony organ ważne i aktualne zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa – w punkcie sprzedaży detalicznej usytuowanym w lokalu gastronomicznym mieszczącym się w Krakowie przy ul. Lubicz 17 J , które to napoje alkoholowe przeznaczone są do spożycia poza miejscem sprzedaży, lub – w zależności od kontekstu – budynek Browaru usytuowany w Krakowie przy ul. Lubicz 17J, w którym mieści się punkt sprzedaży detalicznej z przeznaczeniem na wynos.

 2. Konsument – Użytkownik, będący konsumentem w rozumieniu art. 22[1] ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (dalej: KC), tj. będący osobą fizyczną dokonującą z Browarem czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

 3. Konto – prowadzone dla Użytkownika przez Browar pod unikalną nazwą (login) i zabezpieczone (hasłem) konto internetowe będące zbiorem zasobów obejmujących w szczególności udostępnione przez Użytkownika dane oraz informacje o jego działaniach podejmowanych w ramach Witryny i Platformy internetowej.

 4. Platforma internetowa – realizowana za pomocą Witryny usługa elektroniczna przeznaczona do Rezerwacji Produktów dostępnych w Sklepie.

 5. Produkty –  produkowane przez Browar rzeczy ruchome w szczególności w postaci butelkowanych wyrobów alkoholowych o zawartości do 7% alkoholu w tym w szczególności różnego rodzaju piwa.

 6. Rejestracja – proces zakończony założeniem Konta.
 7. Regulamin – niniejszy dokument.
 8. Rezerwacja – usługa świadczona przez Browar polegająca na umożliwieniu dokonania przez Użytkownika rezerwacji konkretnego Produktu lub Produktów celem ich ewentualnego późniejszego nabycia na warunkach ustalonych podczas Rezerwacji. Założenie Rezerwacji jest tożsame ze złożeniem Browarowi przez Użytkownika oferty zawarcia umowy sprzedaży Produktów będących przedmiotem Rezerwacji.

 9. Sklep – prowadzony przez Browar stacjonarny punkt sprzedaży mieszczący się w Krakowie (31-503) przy ul. Lubicz 17 J objęty ważnym i aktualnym zezwoleniem wydanym przez uprawniony organ na sprzedaż napojów alkoholowych kat. A – w tym piwa – przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży.

 10. Użytkownik – osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadającą osobowości prawnej, która dokonała Rejestracji lub skorzystała z usług świadczonych przez Witrynę.

 11. Witryna – prowadzona w sieci www w języku polskim strona internetowa, w ramach której działa między innymi Platforma internetowa przeznaczona do dokonywania Rezerwacji Produktów, w ramach której świadczone są także inne usługi, dostępna pod adresem https://sklep.browar-lubicz.com.pl.

Rozdział 2

 1. Niniejszy Regulamin stanowi zbiór norm regulujących warunki i sposób korzystania przez Użytkowników z Witryny i z Platformy internetowej.

 2. Prawidłowe korzystanie z Witryny i Platformy internetowej wymaga posiadania przez Użytkownika dostępu do następującego hardware i software: komputer osobisty z dostępem do sieci Internet, co najmniej jedna z przeglądarek internetowych w wersjach nie niższych niż: Opera 68, Microsoft Edge wersja 44, Mozilla Firefox wersja 75, Google Chrome wersja 81

 3. Usługi świadczone na Witrynie drogą elektroniczną polegającą przede wszystkim na obsłudze procesu Rezerwacji, przy czym każdy proces Rezerwacji traktowany jest odrębnie, co oznacza, że stanowi samodzielną usługę świadczoną z inicjatywny i na rzecz konkretnego Użytkownika.

 4. Przystąpienie przez Użytkownika do czynności faktycznych warunkujących możliwość skorzystania z usług świadczonych w ramach Witryny i Platformy internetowej, zobowiązuje go do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu oraz wszelkich relewantnych w tym zakresie przepisów obowiązujących na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 5. Zakazuje się korzystania z Witryny, w tym z Platformy internetowej, niezgodnie z obowiązującym prawem oraz niezgodnie z Regulaminem, a w szczególności: podszywania się pod dane innej osoby, korzystanie z instrumentów płatniczych innej osoby, naruszania praw Browaru lub osób trzecich, jak również dostarczania treści niezgodnych z dobrymi obyczajami lub z obowiązującym prawem.

Rozdział 3 

 1. Rejestracja przebiega w następujących etapach:
   1. aktywacja okna dialogowego z interaktywnym formularzem rejestracji;
   2. akceptacja postanowień Regulaminu, złożenie oświadczenia o ukończeniu 18 roku życia i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych,  wyrażenie zgody na przetwarzanie przez Browar danych osobowych, jak również na otrzymywanie korespondencji elektronicznej w przedmiocie funkcjonowania Witryny i świadczonych za jej pomocą usług, na podany adres poczty elektronicznej;

   3. utworzenie Konta z loginem i hasłem.
 2. Rejestracja jest całkowicie dobrowolna, aczkolwiek niezbędna dla możliwości otrzymywania usług świadczonych poprzez Platformę internetową.

 3. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez prowadzenie Konta zawierana jest na czas nieoznaczony, przy czym każdy Użytkownik może w dowolnym momencie dokonać dezaktywowania Konta, co oznaczać będzie wypowiedzenie umowy.

 Rozdział 4 

 1. Rezerwacje przyjmowane są poprzez Platformę internetową dostępną w Witrynie prezentującej informacje handlowe o Produktach Browaru. Informacja o Produktach przedstawiona na Platformie internetowej nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów KC. Treści udostępnione na Platformie internetowej stanowią jedynie informację o Produktach możliwych do nabycia w Browarze po założeniu Rezerwacji przez Użytkownika. Miejscem zawierania umów i wydawania Produktów jest wyłącznie punkt sprzedaży detalicznej usytuowany w lokalu gastronomicznym mieszczącym się w Krakowie przy ul. Lubicz 17 J.

 2. Dodanie Produktu do koszyka i dokończenie procesu rezerwacji jest równoznaczne z Rezerwacją Produktu umożliwiającą jego nabycie wyłącznie w Browarze mieszczącym się w Krakowie przy ul. Lubicz 17 J.

 3. Przeprowadzając procedurę Rezerwacji, Użytkownik powinien wybrać:

  1. rodzaj Produktów objętych daną Rezerwacją,

  2. ilość Produktów objętych daną Rezerwacją,

  3. preferowany termin odbioru,

  4. preferowany sposób odbioru, tj. bezpośredni lub za pośrednictwem umocowanego posłańca – kuriera;

  5. preferowany sposób płatności, przy czym w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera – płatność odbywa się przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatności tPay, PayU lub PayPal.

 4. Platforma jest skierowana wyłącznie dla osób pełnoletnich, a Rezerwacja może być dokonywana wyłącznie przez Użytkowników, którzy złożyli oświadczenie o swojej pełnoletności i posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych. Oświadczenie zawarte jest w formularzu Rezerwacji.

 5. Przesłanką przystąpienia przez Browar do realizacji usługi Rezerwacji jest poprawne wypełnienie i zatwierdzenie przez Użytkownika formularza Rezerwacji

 6. Odbiór Produktów objętych Rezerwacją następuje tylko i wyłącznie w Sklepie w dniach i godzinach funkcjonowania podawanych na Witrynie.

 7. Browar dokłada wszelkich starań, aby Rezerwacje realizować w terminie do trzech dni. Gdyby z jakichkolwiek powodów realizacja danej Rezerwacji miała się opóźnić, Browar niezwłocznie zawiadamia o tym Użytkownika na wskazany przez niego numer telefonu lub e-mail.

 8. Browar dokłada wszelkich starań, aby objęte Rezerwacją Produkty przygotowane do odbioru zostały prawidłowo zapakowane i były wolne od wad.

 9. Browar nie dokonuje wysyłki ani dostawy Produktów objętych Rezerwacją. W przypadku niemożności odbioru osobistego Użytkownik we własnym imieniu i na własną rzecz może zlecić odbiór Produktów objętych Rezerwacją ze Sklepu osobie trzeciej świadczącej usługi kurierskie (kurierowi). W przypadku wybrania przez Użytkownika opcji odbioru Produktów przez osobę trzecią wydanie Produktów objętych Rezerwacją Użytkownikowi następuje w momencie wydania ich przez Browar osobie upoważnionej przez Użytkownika (kurierowi). Prawo własności Produktów objętych Rezerwacją przechodzi na Użytkownika już z chwilą wydania ich przez Browar wyżej wymienionej osobie upoważnionej (kurierowi).

 10. Zaznaczając w formularzu Rezerwacji opcję odbioru Produktów przy pomocy kuriera Użytkownik oświadcza, że upoważnia kuriera do odbioru objętych Rezerwacją Produktów w Sklepie w imieniu i na rzecz Użytkownika.

 11. W przypadku zlecenia odbioru objętych Rezerwacją Produktów kurierowi, koszty związane z usługą kuriera ponosi Użytkownik.

 12. W przypadku zlecenia kurierowi odbioru Produktów objętych Rezerwacją, Użytkownik wyraża zgodę na to, aby kurier potwierdził tożsamość i pełnoletniość Użytkownika (lub osoby upoważnionej przez Użytkownika) podczas przekazywania Produktów, jak również wyraża zgodę na to, że kurier będzie mógł odmówić przekazania Produktów w razie stwierdzenia, że Użytkownik (lub osoba przez niego upoważniona) jest niepełnoletni lub nietrzeźwy. W razie zaistnienia takich okoliczności dochodzi do odstąpienia od umowy sprzedaży w zakresie wszystkich Produktów i ze skutkiem natychmiastowym.

 13. Użytkownik oświadcza, że bez względu na  wybraną opcję odbioru Produktów, Produkty mogą być przekazane wyłącznie osobie trzeźwej i pełnoletniej.

 14. Browar zastrzega sobie prawo do kontaktu telefonicznego z Użytkownikiem w szczególności celem weryfikacji danych wprowadzonych przez Użytkownika w formularzu Rezerwacji.

 15. Umowa sprzedaży Produktów pomiędzy Użytkownikiem a Browarem zawierana jest wyłącznie w Sklepie. W szczególności umowa taka nie jest zawierana w Witrynie ani też w Platformie internetowej.

 16. Browar zastrzega sobie prawo odmowy przyjęcia oraz prawo anulowania Rezerwacji z następujących powodów:

  1. wyczerpanie asortymentu, którego Rezerwacja dotyczy,

  2. stwierdzenie nieposiadania przez Użytkownika środków pieniężnych wystarczających do nabycia objętych Rezerwacją Produktów,

  3. wskazanie w Rezerwacji wolumenu niższego niż minimalny bądź wyższego niż maksymalny wolumen pojedynczej Rezerwacji wynoszący – odpowiednio – 20 oraz 800,

  4. niedokonanie odbioru objętych Rezerwacją Produktów w terminie dłuższym niż 14 dni, licząc od dnia dokonania Rezerwacji,

  5. uniemożliwienie lub utrudnienie stwierdzenia pełnoletniości lub trzeźwości osoby, której mają być przekazane Produkty objęte Rezerwacją.

Rozdział 5 

 1. Wszelkie zamieszczane w Witrynie informacje dotyczące cen podawane są w walucie polskiej w ujęciu brutto. Ceny podawane są za 1 butelkę danego Produktu o objętości 0,5 litra, chyba że wyraźnie zaznaczono inaczej.

 2. Płatności dokonywane są przy odbiorze Produktów gotówką lub kartą płatniczą zaś – w przypadku odbioru Produktów przy pomocy kuriera – przelewem bankowym za pośrednictwem platformy płatności tPay, PayU lub PayPal.

Rozdział 6 

 1. Wszelkie reklamacje, w tym ilościowe lub jakościowe, dotyczące nabytych Produktów Użytkownik powinien zgłaszać korespondencyjnie na adres: Browar Lubicz Sp. z o. o. Sp. k. ul. Lubicz 17 J, 31-503 Kraków lub drogą elektroniczną na następujący adres poczty elektronicznej Browaru: info@browar-lubicz.com.pl.

 2. W przedmiocie otrzymanej reklamacji Browar zajmie stanowisko niezwłocznie, nie później jednak niż w terminie 14 dni, licząc od dnia jej doręczenia (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą tradycyjną) lub przekazania (w przypadku reklamacji wnoszonej pocztą elektroniczną). Milczenie Browaru – po upływie wyżej wskazanego terminu – będzie rozumiane jako uznanie reklamacji.

 3. Jeśli wady Produktów objętych daną reklamacją okażą się istotne, Produkty te mogą zostać – stosownie do żądania podmiotu wnoszącego reklamację – wymienione na nowe (tożsame lub najbardziej zbliżone), ich cena może zostać obniżona albo też nabywca zwróci Produkty za zwrotem pieniędzy.

 4. W przypadku stwierdzenia, że Produkty objęte daną reklamacją są wolne od wad bądź, że zgłaszane wady nie są istotne, reklamacja zostanie załatwiona odmowie.

 5. Browar zastrzega sobie prawo oględzin Produktów, jak i miejsca przechowywania Produktów, których reklamacja dotyczy, a także prawo pobrania próbek, wykonania fotografii i temu podobne – wszystko to na warunkach uprzednio uzgodnionych z podmiotem wnoszącym reklamację.

 6. Braki ilościowe lub uszkodzenia opakowań nabywca powinien zgłosić najpóźniej przy objęciu Produktów w posiadanie.

Rozdział 7 

 1. Na zasadach określonych w niniejszym Rozdziale Każdy Użytkownik będący Konsumentem ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów.

 2. Prawo odstąpienia może być wykonane w terminie do 14 dni od dnia dokonania Rezerwacji Produktów w drodze złożenia pisemnego oświadczenia na adres: Browar Lubicz Sp. z o. o. Sp. k. ul. Lubicz 17 J, 31-503 Kraków albo w drodze wysłania na adres poczty elektronicznej: info@browar-lubicz.com.pl. W przypadku przesłania oświadczenia o odstąpieniu pocztą decyduje data stempla pocztowego. Formularz odstąpienia wraz z pouczeniem stanowi załącznik nr 1.

 3. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje po dokonaniu odbioru zarezerwowanych przez Użytkownika Produktów, niezależnie od wybranej formy odbioru.

 4. Browar niezwłocznie, lecz nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Użytkownika o odstąpieniu od umowy, zwraca Użytkownikowi wszystkie płatności dokonane przez niego na poczet danej umowy.

 5. Zwrotu płatności dokonuje się za pomocą takiej metody płatności, jaka została zastosowana przez Użytkownika. W drodze odrębnych uzgodnień Strony mogą ustalić inny sposób zwrotu płatności, o ile nie będzie się on wiązał z dodatkowymi kosztami po stronie Konsumenta.

Rozdział 8 

 1. Jeżeli Użytkownik założył Konto, oznacza to, że wyraził zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych na zasadach przewidzianych w niniejszym Rozdziale, a przy tym zgodnie z przepisami prawa obowiązującymi na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 2. W zakresie Danych Osobowych Użytkownika administratorem jest Browar.

 3. Browar przetwarza dane osobowe Użytkownika podane przez Użytkownika podczas zakładania Konta Użytkownika oraz podczas procedury Rezerwacji.

 4. Browar przetwarza Dane Osobowe podane przez Użytkownika celem świadczenia za pomocą niniejszej Witryny usług i/lub celem wykonywania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń .

 5. Użytkownik może wyrazić zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych także w celach marketingowych.

 6. Browar może udostępniać dane osobowe Użytkownika osobom trzecim wtedy i tylko wtedy, gdy jest to niezbędne dla realizacji świadczonych za pomocą Witryny i/lub Platformy internetowej usług lub dla wykonania innych oczekiwanych przez Użytkownika świadczeń, przy czym Użytkownik może w drodze odrębnej zgody upoważnić Browar do udostępnienia swoich danych osobowych osobom trzecim także w innych jeszcze wskazanych przez Użytkownika celach.

 7. Użytkownik podaje swoje dane osobowe dobrowolnie i – w każdym czasie – uprawniony jest do dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, zmiany, usunięcia lub uzupełnienia oraz do żądania zaprzestania ich przetwarzania , przy czym bez danych osobowych podanych przez Użytkowania wykonywanie dlań usług i/lub innych oczekiwanych przezeń świadczeń może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Rozdział 9 

 1. Browar podejmuje działania mające na celu ochronę prywatności Użytkowników, w tym w szczególności nie przetwarza danych Użytkowników do celów reklamowych bez ich uprzedniej zgody. Szczegółowe zasady określa polityka prywatności.

 2. Browar oświadcza, że dane Użytkowników przetwarza wyłącznie w związku z realizacją zainicjowanej przez danego Użytkownika usługi. Browar zastrzega, że dane Użytkowania mogą zostać udostępnione podmiotowi, który świadczy dla Użytkownika i na jego wniosek usługi kurierskie.

 3. Browar zapewnia, że przetwarzanie danych osobowych ma miejsce wyłącznie z zastosowaniem wypróbowanych i bezpiecznych metod.

 4. Każdemu Użytkownikowi służy prawo dostępu do podanych przez niego lub dotyczących go danych, w tym prawo żądania ich aktualizacji lub usunięcia.

Rozdział 10

 1. Ewentualne spory związane z funkcjonowaniem Witryny będzie się rozwiązywać polubownie w drodze dwustronnej, poufnej i udokumentowanej wymiany informacji. W razie nieosiągnięcia porozumienia w terminie 14 dni, licząc od dnia zawiązania sporu, każda ze stron sporu może poddać go rozstrzygnięciu właściwego sądu powszechnego.

 2. Postanowienia Regulaminu mogą zostać przez Browar zmienione, przy czym zmiany wchodzą w zastosowanie nie wcześniej niż w dniu następującym po dniu ich ogłoszenia. Ogłoszenie zmian polega na udostępnieniu nowego, jednolitego tekstu Regulaminu.

 3. W ramach Witryny Browar stosuje tzw. pliki cookies. Korzystanie z Witryny bez zmiany ustawień dotyczących wyżej wymienionych plików oznacza, że będą one zamieszczane w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownik może w każdym czasie dokonać zmiany ustawień dotyczących plików cookies, przy czym Browar zastrzega, że może powodować to utrudnienia w funkcjonowaniu Witryny, za które Browar nie ponosi odpowiedzialności.

 4. Browar, administrując Witryną, przedsiębierze proporcjonalne środki organizacyjne i techniczne, których zadaniem jest przeciwdziałanie dostępowi przez osoby nieuprawnione do danych osobowych przesyłanych w sieci Internet w związku ze świadczeniem usług, których niniejszy Regulamin dotyczy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie stosuje się przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

Załączniki: