fbpx

Polityka prywatności

Administrator:

Administratorem danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej browar-lubicz.com.pl jest spółka pod firmą Browar Lubicz Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa (dalej: „Browar”) wpisana do rejestru przedsiębiorców KRS pod numerem KRS 0000513329, posiadająca adres rejestrowy i adres do doręczeń jak następuje: ul. Lubicz 17 J, 31-503 Kraków, Polska.

Kontakt z Browarem jest możliwy pod następującymi danymi teleadresowymi: Polska, Kraków (31-503) ul. Lubicz 17 J, info@browar-lubicz.com.pl, tel. +48 786 118 084

Administrator oświadcza, iż powierzone mu dane są zbierane dla oznaczonych, zgodnych z prawem celów i niepoddawane dalszemu przetwarzaniu niezgodnemu z tymi celami, przetwarzane zgodnie z prawem, proporcjonalne w stosunku do celów, w jakich są przetwarzane, a przy tym przechowywane w postaci umożliwiającej identyfikację osób, których dotyczą, nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu przetwarzania.

Jeśli zamierzasz założyć Konto Użytkownika oraz korzystać z dostarczanych przez Browar usług, zostaniesz poproszony o podanie Browarowi Twoich danych osobowych.

Twoje dane przetwarzane są przez Browar we wskazanych poniżej celach, związanych z funkcjonowaniem Witryny i świadczeniem usług w niej oferowanych.

Cel przetwarzania:

Cele, dla których Browar przetwarza Twoje dane osobowe, to realizacja usług, w tym usługi rezerwacji, określonych zawartą z Browarem umową, jaką Browar wykonuje lub wykonywał na Twoją rzecz lub pozostawanie w kontakcie handlowym w związku z zamiarem zawarcia umowy, co na gruncie RODO stanowi prawnie uzasadniony interes Browaru. Ponadto celem przetwarzania jest dochodzenie ewentualnych roszczeń objętych umową albo związanych z umową, a także udokumentowanie wykonania usługi w tym dla celów podatkowych.

W przypadku, gdy wyraziłeś zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych i/lub profilowania Browar przetwarza Twoje dane w celu przesyłania Ci informacji marketingowych i ofert o swoich produktach i usługach oraz celu profilowania.

Podstawa przetwarzania:

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest umowa na usługi świadczone drogą elektroniczną, w tym usługa rezerwacji, określone zawartą z nami umową, jaką wykonujemy lub wykonywaliśmy na Twoją rzecz, jak również czynności podejmowane na Twoje żądanie zmierzające do zawarcia takiej umowy. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych wykorzystywanych w celach marketingowych i/lub profilowania jest Twoja zgoda. Jednocześnie informujmy, że zgoda może zostać w każdym momencie wycofana, a wycofanie zgody nie wpływa na ważność przetwarzania, które miało miejsce przed cofnięciem zgody.

Nadto podstawą przetwarzania są ciążące na Browarze obowiązki prawne związane z ustawami z zakresu prawa podatkowego, ustawy o rachunkowości, ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i inne.

Nadto podstawą przetwarzania jest prawnie uzasadniony interes Browaru w tym przetwarzanie danych w celach analizy i statystyki, prowadzenie czynności marketingowych, biznesowych i prawnych w tym podejmowane celem ochrony roszczeń Browaru w szczególności przed ich utratą lub przedawnieniem.

Podanie Twoich danych osobowych  jest dobrowolne, ale wyjaśniamy, że bez nich wykonanie umowy na usługi świadczone przez Browar może okazać się niemożliwe lub utrudnione.

Twoje dane osobowe pozyskane w związku z zawartą umową o świadczenie usług będą przetwarzane przez okres przedawnienia roszczeń podatkowych lub roszczeń cywilnoprawnych, w zależności które z tych zdarzeń nastąpi później, a pozyskane na podstawie zgody – przez okres ważności zgody, do momentu jej cofnięcia. 

Masz  prawo dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

 

Browar informuje, stosowane przezeń technologie wykorzystują tzw. pliki Cookies (ciasteczka), tj. dane gromadzone w formie plików zamieszczanych na Urządzeniu używanym przez Użytkownika celem korzystania z Witryny. Stosowane metody składowania i odczytu Cookies nie umożliwiają pobierania danych osobowych ani informacji poufnych z Urządzenia używanego przez Użytkownika.

Cookies służą ułatwieniu sprawnego dostępu do Witryny, w tym przyśpieszeniu świadczenia usług w ramach Witryny, zbieraniu danych statystycznych, prowadzeniu działań marketingowych. Browar informuje, że Użytkownik może w dowolnym momencie i samodzielnie zmienić ustawienia swoich urządzeń i stosowanych przez siebie przeglądarek w zakresie plików Cookies.

Ograniczenie zapisu bądź dostępu do Cookies może spowodować nieprawidłowe działanie niektórych funkcji Witryny, za co Administrator nie ponosi odpowiedzialności.

Browar przekazuje dane osobowe następującym kategoriom podmiotów: Spółkom powiązanym osobowo lub kapitałowo z Browarem, spółce świadczącej usługi zarządzaniafirmom świadczącym usługi wsparcia IT Browaru oraz dostarczającym oprogramowanie informatyczne, podmiotom świadczącym usługi kurierskie, firmom świadczącym usługi obsługi księgowej,  transportowym i taksówkarskim w sytuacji zamówienia transportu lub przesyłki, kancelariom prawniczym, doradcom podatkowym.

Dostęp do danych możliwy jest w siedzibie Browaru. Ponadto Browar udostępnia adres email: info@browar-lubicz.com.pl za pomocą którego można kontaktować się w sprawie danych osobowych.

Browar nie zamierza przekazywać danych osobowych poza obszar EOG.

Browar podejmuje zautomatyzowane decyzje na postawie danych osobowych, w tym dokonuje profilowania, chyba że nie wyraziłeś zgody na profilowanie. Do profilowania wykorzystywane są historyczne dane osobowe, które Browar pozyskał w związku z świadczeniem na Twoją rzecz usług.